පෑනක් අතින් අරන් ගිහින් ඡන්දයක් දාමුද?

මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ #පාර්ලිමේන්තුමැතිවරණය සුදානම හා #LKAElections2020