“තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය සහ පළාත් පාලන මැතිවරණයේ අපේක්ෂා”

“තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය සහ පළාත් පාලන මැතිවරණයේ අපේක්ෂා”

මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ (CMEV ) මෙහෙයුම් ප්‍රධානී D.M. දසනායක මහතා අද දෙරණ BIG Focus වැඩසටහනේදී සිදුකරන ලද අදහස් දැක්වීම.


සම්පූර්ණ වැඩසටහන – https://www.youtube.com/watch?v=KOmZc-OPGa8

Scroll to Top
%d bloggers like this: