“තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය සහ පළාත් පාලන මැතිවරණයේ අපේක්ෂා”

“තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය සහ පළාත් පාලන මැතිවරණයේ අපේක්ෂා”

මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ (CMEV ) මෙහෙයුම් ප්‍රධානී D.M. දසනායක මහතා අද දෙරණ BIG Focus වැඩසටහනේදී සිදුකරන ලද අදහස් දැක්වීම.


සම්පූර්ණ වැඩසටහන – https://www.youtube.com/watch?v=KOmZc-OPGa8

” Are we so broke that we cannot hold the Election ? “

” Are we so broke that we cannot hold the Election ? “

Mr D.M.Dassanayaka , Head of operations , CMEV featuring in News First Newsline on 16th of February 2023 , regarding the latest developments on Local Government Elections 2023.

Full Programme – https://www.youtube.com/watch?v=HckqlDL5ouk&list=PLwBEINflt3JHIlPOHYNO6a16rt3_v323w&index=1