ස්වේච්ඡා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රවර්ධකයෙකු වී මැතිවරණ අධ්‍යයන පාඨමාලාවකට ඇතුල්වන්න

මැතිවරණ අධ්‍යයන හා ප්‍රජාතන්ත්‍රිවාදය බලගැන්වීම පිළිබඳ සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවක් සඳහාමැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය (CMEV) ඒ සඳහා උනන්දුවක් ඇති තරුණ තරුණියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

තරඟකාරී තෝරාගැනීමේ ක්‍රම වේදයකින් පසු තරුණ තරුණියන් 240 දෙනෙකුට නොමිලයේ මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමට අවස්ථාව හිමිවනු ඇත.

උනන්දුවක් දක්වන අයදුම්කරුවන්ට පහත QR කේතයෙන් හෝ ඉහත දක්වා ඇති සබැඳියෙන් ප්‍රවේශ වී ගූගල් පෝරමය පුරවා හෝ පිටු 2 ක් නොයික්මවන ජීව දත්ත සටහන සහ සංක්‍ෂිප්ත කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමේ ලිපියක් පහත ඊ මේල් ලිපිනයට 2022 සැප්තැම්බර් 30 දිනට පෙර එවීමෙන් අයදුම් කළ හැක.

පහත ක්‍රම තුලින් අයදුම් කරන්න

ගූගල් පෝරමය සබැඳිය: https://forms.gle/br97hfKc2nAudbxw5

විද්‍යුත් තැපෑල: cmev@cpalanka.org වෙත යොමු කරන්න

How Women Political Representation and the Youth Representation effect on the Constitution

Mrs.Sriyanie Wijesundara, Senior Researcher, Centre for Policy Alternatives (CPA), speaks about the effect of the Constitution on Women’s Political Representation and Youth Representation. This video is created to enhance citizens’ awareness of constitutional reforms in Sri Lanka.

Click here to watch in English, Tamil

A Monograph on Functional Democracy in Sri Lanka.

This monograph discusses electoral systems in Sri Lanka. With the introduction of the universal franchise in 1931, Sri Lanka is considered the oldest democracy in Asia. Since then, numerous elections have been held in Sri Lanka under different electoral and constitutional arrangements.

This monograph provides a history of the different electoral systems that have been used in Sri Lanka, explains how they have functioned and looks at the issues they have raised. It will focus mainly on the electoral systems used to elect members of a legislature and look specifically at the Sri Lankan Parliament.

The purpose of this monograph is to help Sri Lankan voters understand debates about electoral reform and contextualise the principles that underpin these debates and strengthen their knowledge for effective participation in it.

This monograph covers the following questions:

  1. What is an electoral system?
  2. What kinds of electoral systems are there?
  3. What electoral systems have been used in Sri Lanka?
  4. What is the First Past the Post (FPTP) system?
  5. What is the Proportional Representation (PR) system?
  6. What is the Mixed Member Proportional (MMP) system?
  7. What are the major issues around electoral reform in Sri Lanka?
  8. What principles should be considered for electoral reform in Sri Lanka?

Download the Trilingual Monograph in here

What is the significance of the Right to information being an integral part of fundamental rights?

Mr. Jagath Liyana Arachchi, Attorney-at-Law and a member of the Right to Information Commission, speaks about the significance of the Right to information as an integral part of fundamental rights. This video is created to enhance citizens’ awareness of constitutional reforms in Sri Lanka.

Click here to watch in English, Tamil

The importance of Regulating Election Campaign Expenses  

Mr. Nimal G. Punchihewa, Attorney at Law, Chairman of Election Commission speaks about “The importance of Regulating Election Campaign Expenses”. This video is created to enhance citizens’ awareness of constitutional reforms in Sri Lanka.

Click here to watch in Tamil, English

Way out from the Current Political, Economic and Social Crisis through the constitution and electoral Reforms  

CMEV Conducted a half-day program to discuss the Way out of the current political, economic and social crisis through the constitution and electoral reforms on 31st May 2020 at Hotel Janaki, Colombo. The program consisted of 3 Panel Discussions with distinguished experts in the field. 

The 1st-panel held on the topic of “Where does Sri Lanka lie at the present politically, socially and economically.” The panel consisted of Dr. Paikiasothy Saravanamuttu, Executive Director, CPA, Prof. Camena Gunaratna, Faculty of Humanities and Social Science, OUSL and Dr Pradeep Peiris, Department of Political Science and Public Policy, University of Colombo. The discussion was moderated by Mr. D.M.Dissanayake AAL. 

The 2nd-panel discussion was about the 21st Amendment to the constitution as a solution for the present political crisis. The panel was chaired by Ms. Chathurika Akurugoda AAL, Lecturer at the Faculty of Law, University of Colombo and  Mr. Luwie Ganeshathasan AAL.

The 3rd-panel discussion was conducted on ” People’s mandate to recall their elected representatives – Constitution Vs. Public Demand”. Mr. H.R.P Peiris, Additional Commissioner (NEC), Mr. Jayantha Dehiattage AAL and Mr. Sudarashana Gunawardana were members of the expert panel and Mr. D.M. Dissanayake AAL moderated the discussion. 

More than 40 Civil society leaders, activists and youths participated in the program.