Documents

ස්වේච්ඡා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රවර්ධකයෙකු වී මැතිවරණ අධ්‍යයන පාඨමාලාවකට ඇතුල්වන්න

මැතිවරණ අධ්‍යයන හා ප්‍රජාතන්ත්‍රිවාදය බලගැන්වීම පිළිබඳ සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවක් සඳහාමැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය (CMEV) ඒ සඳහා උනන්දුවක් ඇති තරුණ තරුණියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. තරඟකාරී තෝරාගැනීමේ ක්‍රම වේදයකින් පසු තරුණ තරුණියන් 240 දෙනෙකුට නොමිලයේ මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමට අවස්ථාව හිමිවනු ඇත. උනන්දුවක් දක්වන අයදුම්කරුවන්ට පහත QR කේතයෙන් හෝ ඉහත දක්වා ඇති සබැඳියෙන් ප්‍රවේශ වී ගූගල් පෝරමය පුරවා …

ස්වේච්ඡා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රවර්ධකයෙකු වී මැතිවරණ අධ්‍යයන පාඨමාලාවකට ඇතුල්වන්න Read More »

ஜனநாயகத்தை உயர்த்தும் ஒரு தொண்டராய், தேர்தல் பாடநெறிகள் தொடர்பான ஒரு கற்கைநெறியினை பெற்றிட

தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையத்தினால்(CMEV), தேர்தல் பாடநெறிகள் மற்றும் ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்தல் தொடர்பான சான்றிதழ் கற்கைநெறியில் இணைந்து கொள்ளவதற்கு ஆர்வமுள்ள இளையோரிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்படுகின்றன. போட்டித்தெரிவு முறைமையினூடாக தெரிவுசெய்யப்படும் 240 விண்ணப்பதாரிகள் இக் கற்கைநெறியினை இலவசமாகவே கற்றுக்கொள்ளமுடியும் ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதாரிகள் மேலுள்ள இணைப்பினூடாக(Link) அல்லது விரைவுஎதிர்வினை குறி(QR Code) இனூடாக கூகுள்-படிவத்தை(Google Form) அணுகி அல்லது இரண்டு பக்கங்களுக்கு மேற்படாத சுயவிபரக்கோவையினை ஒரு குறுகிய முகப்புக் கடித்தத்துடன்(short cover letter) கீழே குறிப்பிட்டுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு புரட்டாதி …

ஜனநாயகத்தை உயர்த்தும் ஒரு தொண்டராய், தேர்தல் பாடநெறிகள் தொடர்பான ஒரு கற்கைநெறியினை பெற்றிட Read More »

Be a Volunteer to Promote Democracy and Earn a Course on Electoral Study

Centre for Monitoring Election Violence (CMEV) calls for applications from Interested youth to participate in a certificate course on Electoral Studies and Democracy Empowerment. Following a competitive selection process, the course will be offered free of charge for selected 240 participants. Interested candidates are requested to scan below QR code or Click the link at …

Be a Volunteer to Promote Democracy and Earn a Course on Electoral Study Read More »

A Monograph on Functional Democracy in Sri Lanka.

This monograph discusses electoral systems in Sri Lanka. With the introduction of the universal franchise in 1931, Sri Lanka is considered the oldest democracy in Asia. Since then, numerous elections have been held in Sri Lanka under different electoral and constitutional arrangements. This monograph provides a history of the different electoral systems that have been …

A Monograph on Functional Democracy in Sri Lanka. Read More »

History of the Institute of Election Management in Sri Lanka

Sri Lanka has a distinguished history of election management. The number of national and local level elections held so far since the country gained universal suffrage is about 74. Until 2015, the Department of Elections was the authority to hold elections in this country. The Election Commission was then established. The said Election Commission is …

History of the Institute of Election Management in Sri Lanka Read More »

Parliamentary Election 2020 – Media coverage on CMEV Election Observation Process

The media is a stakeholder that can never be excluded in any country in which democratic elections are conducted. Regardless of whether the media entity is conventional and mainstream or alternative and new, media behavior indisputably affects the integrity of any election. Continued election observation undertaken by the Centre for Monitoring Election Violence (CMEV) over …

Parliamentary Election 2020 – Media coverage on CMEV Election Observation Process Read More »

Hate Speech and Divisive Language During the Parliamentary General Election 2020

CMEV has prepared a report which provides an account of the incidence of hate speech and divisive language it has observed in the campaign for the Parliamentary General Election 2020. The report details notable incidents of hate speech and divisive language, and trends in them throughout the campaign period. It also highlights a public awareness …

Hate Speech and Divisive Language During the Parliamentary General Election 2020 Read More »

CMEV Election Observation Report – Presidential Election 2019

CMEV is pleased to present its final Election Observation Report for the 2019 Presidential Election. The report provides an overview of the election overall; key election features and trends; a summation of CMEV’s election observation activities; trends in election violations it finds notable; and recommendations for all election stakeholders to strengthen and improve the election …

CMEV Election Observation Report – Presidential Election 2019 Read More »

COVID-19 and Elections: ANFREL and Sri Lankan election organisations release a Code of Conduct for election observers

ANFREL and six domestic election observation groups, including ANFREL members PAFFREL and CMEV, release today the “COVID-19 Code of Conduct for Election Observers” ahead of the 2020 Sri Lankan parliamentary elections. This document is a joint initiative from organizations both domestic and international intending to observe the parliamentary elections of Sri Lanka. The polls were …

COVID-19 and Elections: ANFREL and Sri Lankan election organisations release a Code of Conduct for election observers Read More »

“Working Amid a Global Pandemic” – CMEV activities update

This document first provides an overview of some of the interventions made by CMEV in this period. It also details media coverage of CMEV’s activities and interventions. Finally, the document provides a snapshot of activity on CMEV’s official website and Facebook pages, as indicators of CMEV’s online operations during this period. Download Report in here

Considerations for Holding an Election During the COVID-19 Pandemic

This short guide has been prepared by CMEV to offer election stakeholders and voters a brief overview of some key considerations for holding an election during the ongoing COVID-19 pandemic. It provides an outline of how the COVID-19 pandemic has affected elections worldwide; special health and safety measures taken for elections already held worldwide; and …

Considerations for Holding an Election During the COVID-19 Pandemic Read More »

Local Authorities Elections: Observations on the Post-Election Results Period, Lessons Learned and Ways Forward

A critical dialogue on ‘the new provincial council’s election system” organized by the Centre for Monitoring Election Violence (CMEV) in partnership with People’s Action for Free & Fair Elections (PAFFREL) with the participation of all key stakeholders including  Election Commission of Sri Lanka, Ministry of Provincial Councils and Local Government, political parties and Academia as well …

Local Authorities Elections: Observations on the Post-Election Results Period, Lessons Learned and Ways Forward Read More »

A guide on facilitation of voting rights for out-of-country voters

CMEV has taken a new initiative to identify and facilitate the voting rights of migrant workers in Sri Lanka that amounts to over two million persons. As one of the major contributing source to the national income through foreign revenue, the need to facilitate their inalienable right to participate in the political decision-making process has been …

A guide on facilitation of voting rights for out-of-country voters Read More »

Scroll to Top